بازدید بخشدار مرکزی ماکو بهمراه رئیس اداره صمت از مشاغل سطح شهر جهت نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

بازدید بخشدار مرکزی ماکو بهمراه رئیس اداره صمت از مشاغل سطح شهر جهت نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

 

# نظر : 0