حضور امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو بهمراه معاون فرمانداران شوط و پلدشت ، فرماندهان انتظامی ، پلیس راه ، راهداری و حمل و نقل جاده ای و هلال احمر در شهر مرگنلر

حضور امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو بهمراه معاون فرمانداران شوط و پلدشت ، فرماندهان انتظامی ، پلیس راه ، راهداری و حمل و نقل جاده ای و هلال احمر در شهر مرگنلر

حضور امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو بهمراه معاون فرمانداران شوط و پلدشت ، فرماندهان انتظامی ، پلیس راه ، راهداری و حمل و نقل جاده ای و هلال احمر در شهر مرگنلر و هماهنگی بمنظور ایجاد ایستگاه ایست بازرسی و انسداد مسیر های منتهی به شهرستان های ماکو ، شوط و پلدشت

# نظر : 0