دیدار رؤسای ادارات میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، حفاظت محیط زیست ، صنعت و معدن و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماکو با علی محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو

دیدار رؤسای ادارات میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، حفاظت محیط زیست ، صنعت و معدن و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماکو با علی محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو

 

# نظر : 0