بازدید محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری این شهرستان

بازدید محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری این شهرستان

 

# نظر : 0