بازدید محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان ماکو از محل آماده سازی صندوق های شعب اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان ماکو از محل آماده سازی صندوق های شعب اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

# نظر : 0