توزیع ۷ تن برنج هندی طرح تنظیم بازار از سهمیه ۳۸ تنی شهرستان با نظارت مستقیم اداره صنعت،معدن وتجارت و واحد بازرسی و نظارت اصناف

توزیع ۷ تن برنج هندی طرح تنظیم بازار از سهمیه ۳۸ تنی شهرستان با نظارت مستقیم اداره صنعت،معدن وتجارت و واحد بازرسی و نظارت اصناف

 

# نظر : 0