بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از حوزه امتحانی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از حوزه امتحانی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

 

# نظر : 0