آماده سازی صندوق های شعب اخذ رای توسط اعضای هیئت اجرایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل فرمانداری

آماده سازی صندوق های شعب اخذ رای توسط اعضای هیئت اجرایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل فرمانداری

 

# نظر : 0